Vepsän kel'

suomalaiž-ugrilaine kel', kudambal pagištas Venäman öbokas

Vepsän kel' om suomalaiž-ugrilaine kel', vepsän rahvahan kel'.

Vepsän abekirj (ezmäižen periodan kirjkel').

Ičtaznimitused

vajehta

Suvivepsläižed kuctas ičtaze "bepslaažed"-nimituseks. Pohjoižvepsläižil da keskvepsläižil ningošt nimitust ei ole, hö kuctas ičtaze toižikš etnonimikš: "tähižed", "tägälaižed", "lüdinikad", "lüdiläižed".

Geografii

vajehta

Vepsän kelel pagištas Venälaižes Federacijas: Karjalan Tazovaldkundas (Änižröunan rajon), Leningradan da Vologdan agjoiš.

Pagižijoiden lugu

vajehta

Pagižijoiden tarkoiged lugu om tundmatoi.

Venälaižen Federacijan rahvahanlugemižen mödhe (2010 v.) Venämas om läz 6000 vepsläšt da enamb 3600 vepsän kelen pagižijoid.

Paginantedo

vajehta

Vepsän keles om koume paginad: pohjoižvepsän, keskvepsän da suvivepsän pagin. Pohjoižvepsän paginan pagižijad elädas Karjalan Tazovaldkundas; suvuvepsän paginan pagižijad — Leningradan agjas, a keskvepsän paginan pagižijad — Leningradan da Vologdan agjoiš.

Erased paginad, kudambid oli fiksiruinuded kelentedomehed ende, koliba. Ozutesikš, ei ole jo Isajevon volostin vepsläižid, kudambiš oli kirjutanu suomalaine kelentedomez' J. Basil'jer XIX voz'sadas ičeze tös «Vepsäläiset Isajevan Voolostissa» ("Vepsläižed Isajevon volostiš", 1890).

Nügüd' kävutadas vepsän kelen latinan kirjamišt:

A a [aa] B b [bee] C c [cee] Č č [čee] D d [dee] E e [ee]
F f [äf] G g [gee] H h [hoo] I i [ii] J j [jii] K k [koo]
L l [äl] M m [äm] N n [än] O o [oo] P p [pee] R r [är]
S s [äs] Š š [šaa] Z z [zee] Ž ž [žee] T t [tee] U u [uu]
V v [vee] Ü ü [üü] Ä ä [ää] Ö ö [öö] ' [pehmituzznam]

Fonetik

vajehta

Sanan augotišes voib olda vokal', konsonant vai konsonantklaster. Konsonantklasterid om vaiše onomatopoetižiden sanoiden da möhäižiden velgsanoiden augotišes. Sanan südäimes tavun augotišes voib olda vaiše üks' konsonant. Tavunlopus voib olda konsonantklasterid.

Vokalizm

vajehta

Vepsän keles om kahesa vokal't. Nened vokalid jagasoiš taga- da ezivokalihe. Ezivokalid oma: e, i, ü, ä da ö. Tagavokalid oma: a, o, u.

ezirivi tagarivi
ülälibund i, ü u
kesklibund e, ö o
alalibund ä a

Vepsän sanoiš om vaiše laskmiždiftongid:

 1. u-diftongid, ozutesikš, ou, öu, üu;
 2. i-diftongid, ozutesikš, oi, ui, äi, üi.

Diftongid ei sa jagada, kaikutte diftong mülüb ühthe tavuhu.

Libumiždiftongid om vaiše velgsanoiš, ozutesikš, špionaž-sanas.

Vokaliden garmonijad, kudambad voib nähta, ozutesikš, suomen keles, vepsän keles tämbäi ei ole jo. Sen jändused jädas kaikihe paginoihe, no niiden parahim kaičendmär om suvivepsän paginas.

Painend om fiksiruidud (ezmäižhe tavuhu). Sanas voib olda pol'painend (vällemb painend) — koumandes vai videndes tavus.

Vepsän kelen painend om kvalitativine (venäkeles se om kvantitativine).

Konsonantizm

vajehta

Vepsän keles om koumekümne konsonantad.

Sanan ezmäižes tavus kaik konsonantad palatalizuišoi ezivokaliden edes; erind — konsonantad č, š da ž, kudambad ei palataližuide neciš pozicijas. Konsonantad voidas erasti palatalizuidas mugažo tagavokaliden edes, ozutesikš, n'ok- vai šoll'od-sanoiš. Neciš statjoiš i mugažo toižiš ningoi palatalizacii ozutadas pehmituzznamal. Pehmituzznam pandas tobjimalaz palataližen konsonantan jäl'ghe toižen konsonantan edehe vai sanan palataližen lopkonsonantan jäl'ghe.

Vepsän keles ei ole konsonantiden pordhiden vajehtelendad. Mugoi vajehtelend om heimolaižiš keliš, ozutesikš, suomen vai estin keliš.

Sanan grammatižen vai semantižen rolin mödhe se mülütadas sanangruppihe:

 1. substantivad
 2. adjektivad
 3. pronominad
 4. numeralid
 5. verbad (sihe-žo gruppha mülütadas erazvuiččed inifinitivad da participad)
 6. adverbad
 7. tagasanad da ezisanad
 8. sidosanad
 9. interjektad
 10. tartsanad

Sanantüvi

vajehta

Sanantüvihe tarttas formanozutajad. Vepsän keles om vokal'tüvid da könsonanttüvid. Vokal'tüvien lopus om vokal', a konsonanttüven lopus — konsonant. Sanad voidas olda üks'tüvižin vai kaks'tüvižin. Vokal'tüved jagadas täuzihe da lühüdoihe. Lühüdoid vokal'tüvid om verboil.

Lugun kategorii

vajehta

Üks'lugul ei ole nimittušt ozutajad. Äilugul om kaks' ozutajad: -d da -i-.

-d-ozutai om vaiše äilugun nominativas. Se ozutai tartub vaiše täudhe vokal'tüvehe, i siloi iče tüvi ei toižetade.

Kaikiš toižiš kändoiš om -i- -ozutai. Nece ozutai tartub mugažo täudhe vokal'tüvehe, no tüven lopvokal' (tematine vokal') erasti toižetase.

Vepsän keles om sanoid, kudambad oma vaiše äilugus, ozutesikš, rahtod, valdmad, rahad, adenoidad, raudad, Raštvad.

Nominad (nimed)

vajehta

Nimed (nominad) toižetase luguidme da kändoidme. Adjektivil oma völ komparativan, superlativan da ekvativan kategorijad. Erasil nimil voib olda possesivižid suffiksoid.

Vepsän kändod

Vepsän kelen kändod

vajehta

Vepsän keles om 23 vai 24 kändod (ku lugeda kändoks m.n. vanh prolativ -iči-ozutajanke).

 1. nominativ
 2. genitiv
 3. akkuzativ
 4. partitiv
 5. essiv-instruktiv
 6. inessiv
 7. elativ
 8. illativ
 9. adessiv
 10. ablativ
 11. allativ
 12. komitativ
 13. abessiv
 14. prolativ 1 da 2
 15. translativ
 16. approksimativ 1
 17. approksimativ 2
 18. egressiv
 19. terminativ 1
 20. terminativ 2
 21. terminativ 3
 22. aditiv 1
 23. aditiv 2

Substantivad

vajehta

Substantivad jagadas semantižen znamoičendan mödhe kahthe palaha: nimisubstantivad da appelativsubstantivad. Nimisubstantivihe mülütadas ristituiden da tahoiden nimed (Nastoi, Moskv). Kaiked toižed substantivad oma appelativsubstantivad.

Substantividen kändluz

Känd Üks'lugu Äilugu
Nominativ nado nadod
Genitiv nadon nadoiden
Akkuzativ nadon nadod
Partitiv nadod nadoid
Translativ nadoks nadoikš
Abessiv nadota nadoita
Komitativ nadonke nadoidenke
Inessiv nados nadoiš
Elativ nadospäi nadoišpäi
Illativ nadoho nadoihe
Adessiv nadol nadoil
Ablativ nadolpäi nadoilpäi
Allativ nadole nadoile
Essiv-instruktiv nadon nadoin
Prolativ nadodme nadoidme
Approksimativ I nadonno nadoidenno
Approksimativ II nadonnoks nadoidennoks
Egressiv nadonnopäi nadoidennopäi
Terminativ I mechasai mecoihesai
Terminativ II nadolesai nadoilesai
Aditiv I mechapäi mecoihepäi
Aditiv II nadolepäi nadoilepäi
Substantividen tegend
vajehta

Vepsän keles om substantivid, kudambad ei ole südäiformad. Nened sanan oma amuižed, i niiš ei voi löuta suffiksoid. Erasiš amuižiš sanoiš voib löuta suffiksoid, no nügüd'aigaižes keles ned suffiksad ei olgoi aktivižed jo — kut, ozutesikš, sanoiš sel'ged, maged, pimed, laged i m.e.

Toižed sanad tehtas suffiksacijan abul vai sanoidenühtištoitmižen abul.

Om nimgomid-ki sanoid, kudambad tehtas semantižen mahtusen turbiš, ozutesikš, hebonkel' (kazmusen nimi) < hebon kel' (živatan elim).

Substantividen possessivižed suffiksad
vajehta

Substantivine suffiks ozutab, kenen mitte-ni kalu, näguz, živat vai ristit om.

Nügüd'aigaižes keles possessivižid suffiksoid ottas paginaha vaiše siloi, konz pagištas kanznikoiš, no paginozutesiš, kudambad om kirjutadud edel Tošt mail'man sodad, voib löuta mugažo toižid appelativsubstantivid possessivižiden suffiksoidenke.

üks'lugu äilugu
1 p. -m, -in -moi
2 p. -iž -toi
3 p. -ze, -z -ze

Adjektivad

vajehta

Adjektividen kändluz

Känd Üks'lugu Äilugu
Nominativ nor' nored
Genitiv noren noriden
Akkuzativ noren nored
Partitiv nort norid
Translativ noreks norikš
Abessiv noreta norita
Komitativ norenke noridenke
Inessiv nores noriš
Elativ norespäi norišpäi
Illativ norhe norihe
Adessiv norel noril
Ablativ norelpäi norilpäi
Allativ norele norile
Essiv-instruktiv noren norin
Prolativ noredme noridme
Approksimativ I norenno noridenno
Approksimativ II norennoks noridennoks
Egressiv norennopäi noridennopäi
Terminativ I norhesai norihesai
Terminativ II norelesai norilesai
Terminativ III noressai
Aditiv I norhepäi norihepäi
Aditiv II norelepäi norilepäi

Pronominad

vajehta

Pronominad jagasoiš ningoižihe gruppihe:

 1. personpronominad (personaližed pronominad)
 2. kollektivižed pronominad
 3. demonstrativižed
 4. interrogativižed
 5. relätivižed
 6. refleksivižed
 7. indifferentižed
 8. negativižed
 9. reciprokižed

Verbad

vajehta

Verbad toižetasoiš luguidme, personidme da modusidme.

Modused

vajehta

Vepsän keles om nell' modust: indikativ, kondicional, imperativ da potencial.

 • Indikativ ozutab realižen, konkretižen tegendan vai olendan. Indikatival ei ole nimittušt ozutajad.
 • Kondicional ozutab tegendan, kudamb voiži vai voinuiži olda. Kondicionalal om ozutai -iži-.
 • Imperativ ozutab käsktud tegend. Imperatival om ozutai -ga- / -ka-.
 • Potencial ozutab tegendan, kudamb voiži vai voinuiži olda potencialižikš. Potencialal om ozutai -ne-.

Vepsän keles om üks' abuverb olda. Se om mugažo üks'jäine värformine verb keles.

"Olda"-verban kändluz prezensas

vajehta

Pozitivižed formad

Üks'lugu

 1. Minä olen
 2. Sinä oled
 3. Hän om

Äilugu

 1. olem
 2. olet
 3. oma

Negativižed formad

Üks'lugu

 1. Minä en ole
 2. Sinä ed ole
 3. Hän ei ole (eile)

Äilugu

 1. em olgoi
 2. et olgoi
 3. ei olgoi

Oficialižen kirjkelen vepsläižed saiba ezmäižen kerdan vaiše 1930-nziden voziden augotišes. Siloi pästtihe openduzkirjoid i toižid kirjoid (ozutesikš, abugrammatik opendajile, vepsläiž-venälaine vajehnik, üks' kätud kirj lapsile).

Nügüdläine kirjkel' om sündnu 1990-l vozil i šingotase latinižel kirjamištol.

Vepsän kirjankelel pästtas erazvuiččid kirjoid (openduzliteratur, čomamahtoine literatur).

Kaikiš järedambad nügüd'aigaižed vepsän kelel kirjutajad avtorad — Nikolai Abramov, Igor' Brodskii, Aleksei Ščennikov. Nikolai Abramov om lujas tutab runokirjutai, vepsän čomamahtoižen literaturan alusenpanii.

Vspäi 2015 PetrVU:n internet-kursad ratas vepsän kel't opendamha testiden kal't[1] Petroskoin kirjkelen variantal.

Kacu mugažo

vajehta

Homaičendad

vajehta
 1. Курсы карельского и вепсского языков - теперь в интернете! (Kursad karjalan da vepsän kel't opendamha oma nügüd' internetas). — Rkperiodika.ru. (ven.)

Irdkosketused

vajehta

Edesine lugemine

vajehta
Vajehnikad
 • Hämäläinen M., Andrejev F. Vepsä-venähine vajehnik. Moskv — Leningrad, Uçpedgiz, 1936; Elektronine kopii fulr.karelia.ru-saital.
 • Бродский И. В. Вепсско-русский, русско-вепсский словарь. СПб., «Просвещение», 2005. 256 lp. ISBN 5-09-005212-3
 • Зайцева М. И., Муллонен М. И. Словарь вепсского языка. ИЯЛИ Карельск. филиала АН СССР. — Л. «Наука», 1972. — 747 lp.
 • Успенский П. Русско-чудский словарь. СПб., 1913. 46 lp.; Elektronine kopii fulr.karelia.ru-saital.
Kirjad danijan kelel
 • Thomsen W. Berøringer mellem de finske og de baltiske (litauisk-lettiske) Sprog. København, 1890.
Kirjad estin kelel
 • Kettunen L. Lõunavepsa häälik-ajalugu. Tartu, 1922. — 1 — 2 — (Acta et Commentationes. Ser. B; T. 3, № 4.) 1. Konsonandid. 2. Vokalid.
 • Vepsa Vanasõnad. — I—II — Tallinn, 1992. 683 lp. (lehtpoliden läbinumeracii)
Kirjad francijan kelel
 • Ch. Ujfalvi. Essai de grammaire Vêpse ou Tchude du Nord. P., E. Leroux, 1875.
Kirjad ročin kelel
 • Ahlqvist A. E. Anteckningar i nord-tschudiskan. — Acta Soc. Scient. Fenn. — 1861. — 6. Lpp. 49−113
Kirjad saksan kelel
 • Kalima J. Die slavischen Lehnwörter im Ostseefinnischen. B., 1956.
 • Lakó Gy. Syrjänisch-wepsische Leinbeziehungen. UAJb. XV, Wiesbaden, 1935.
 • Thomsen W. Über den Einfluss der germanischen Sprachen auf die Finnisch-lappischen. Halle, 1870.
Kirjad suomen kelel
 • Airola M., Turunen A., Rainio J. Vepsän opas. OY Suomen Kirja, Helsinki, 1945
 • Basilier H. Vepsäläiset Isajevan voolostissa. — JSFOu. — 1890. — 8. Lpp. 43−84.
 • Kalima J. Vepsän sanastoa. 1. sihlane «nokkonen», 2. parh «lumikerros», 3. rud «kuiva havupuu». — Virittäjä — 1927. — № 1 — 3. Lpp. 53−56.
 • Kalima J. Itämerensuomalaisten kielten balttilaiset lainasanat. Helsinki, 1961.
 • Kalima J. Slaavilaisperäinen sanastomme. Tutkimus itämerensuomalaisten kielten slaavilaisperäisistä lainasanastoa. SKST 243. Helsinki, 1952.
 • Kettunen L. Näytteitä etelävepsästä. I. Helsinki 1920.
 • Kettunen L. Näytteitä etelävepsästä. II. Helsinki 1925.
 • Kettunen L., Siro P. Näytteitä vepsän murteista. SUSA LXXXVI. Helsinki, 1935.
 • Kettunen L. Onko vepsässä ollut astevaihtelua? Helsinki, „Virittäjä“, 1938. № 3. Lpp. 373−388.
 • Näytteitä vepsän murteista. Keränneet ja julkaisseet L. Kettunen ja P. Siro. MSFOu LXX. Helsinki, 1935.
 • Näytteitä äänis- ja keskivepsän murteista. Keränneet E. N. Setälä ja J. H. Kala, julkaissut E. A. Tunkelo. MSFOu C. Helsinki, 1951.
 • Rainio J. Vanhaa äänisvepsäläistä lääkintietoa. — Eripainos Kalevala seuran vuosikirjasta, 1973, № 53. Lpp. 289−312.
 • Setälä E. N., Kala J. H. Näytteitä äänis- ja keskivepsän murteista. SUSA C. Helsinki, 1951.
 • Sovijärvi A., Peltola R. Äänisvepsän näytteitä. SUSA CLXXI. Helsinki, 1982.
 • Tunkelo E. A. Vepsän kielen äännehistoria. — Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran Toimituksia. — 228. — Helsinki, 1946.
 • Zaitseva Maria. Vepsän kielen lauseoppia. SUST 241. Helsinki, 2001. 152 lp. ISBN 952-5150-61-5
Kirjad venän kelel
 • Баранцев А. П. О рукописном русско-вепсском словаре середины прошлого века. // Вопросы советского финно-угроведения. Языкознание. (Тезисы докладов и сообщений на XIV Всесоюзной конференции по финно-угроведению, посвящённому 50-летию образования СССР) — Саранск, 1972. Lpp. 3−4.
 • Баранцев А. П. О рукописном русско-вепсском словаре середины прошлого века. — Tartu ülikooli toimetised. 1975. Vih. 344. Lpp. 43−55.
 • Бродский И. В. Русские заимствования в вепсской фитонимии. // Лексический атлас русских народных говоров. Материалы и исследования 2003. ИЛИ РАН. СПб.: «Наука», 2003. Lpp. 195−202.
 • Бродский И. В. Варианты названий некоторых дикорастущих растений в вепсском языке (лингвогеографический аспект). // Лексический атлас русских народных говоров. Материалы и исследования 2004. ИЛИ РАН. СПб.: «Наука», 2005. Lpp. 192−195.
 • Бродский И. В. Об одном исчезнувшем вепсском говоре (по материалам экспедиции к иркутским вепсам). // Материалы XXXVI международной конференции 2007 г. (СПбГУ) «Уралистика»-pästand. Lpp. 49−54.
 • Бродский И. В. К типологии лексико-семантических микросистем (на материале вепсской фитонимии). // Лексический атлас русских народных говоров. Материалы и исследования 2008. ИЛИ РАН. СПб., «Наука», 2008. Lpp. 479−489.
 • Бродский И. В. О складывающихся нормах вепсской орфоэпии. // Вопросы уралистики. СПб.: «Наука», 2009. ISBN 978-5-02-025585-2. Lpp. 205−209.
 • Бродский И. В. Некоторые современные проблемы становления вепсского письменного языка. // Вопросы уралистики. СПб.: «Наука», 2009. ISBN 978-5-02-025585-2. Lpp. 210−219.
 • Бродский И. В. Картографирование вепсских диалектов. // Этноконфессиональная карта Ленинградской области и сопредельных территорий 2. Третьи Шегреновские чтения. СПб., 2009. Lpp. 101−106.
 • Бродский И. В. Некоторые особенности вепсских говоров (по материалам изданных образцов вепсской речи). I. Näytteitä vepsän murteista, Helsinki, 1935 (1). // Вепсские ареальные исследования. Сборник статей. Петрозаводск, КНЦ РАН, 2013. 193 lp. ISBN 978-5-9274-0584-8. Lpp. 71−91.
 • Глебова О. В. Отрицательные формы претерита в вепсском языке. // Вопросы уралистики. СПб.: «Наука», 2009. ISBN 978-5-02-025585-2. Lpp. 224−227.
 • Зайцева М. И. Суффиксальное глагольное словообразование в вепсском языке. Л.: «Наука», 1978. 176 lp.
 • Зайцева М. И. Грамматика вепсского языка. Фонетика и морфология. Л.: «Наука», 1981.
 • Зайцева Н. Г. Именное словоизменение в вепсском языке. Петрозаводск, 1981. 218 lp.
 • Зайцева Н. Г. Вепсский глагол. Петрозаводск, 2002. 288 lp.
 • Игушев Е. А. К вопросу о карело-вепсском элементе в коми языке. — Вопросы финно-угроведения. 1. Языкознание. (Dokladan tezisad suomalaiž-ugrilaižiden tedoidajiden Nevondkundaližen XVI. konferencijan aigan). — Сыктывкар, 1979. Lp. 115.
 • Игушев Е. А. Вепсский элемент в коми языке. — Congr. Quintus Intern. Fenno-Ugristarum, Turku 20 — 27 aug. 1980. — Turku, 1981. — Pt. 7. Lpp. 192−197.
 • Йоалайд М. Этническая территория вепсов в прошлом. // Проблемы истории и культуры вепсской народности. — Петрозаводск, 1989. Lpp. 76−83.
 • Лыткин В. И. Вепсско-карельские заимствования в коми-зырянских диалектах. // Академику В. В. Виноградову к его шестидесятилетию. М., 1956. Lpp. 179−189.
 • Лыткин В. И. Карельско-вепсские заимствования в коми языке. // Всесоюзное совещание по вопросам финно-угорской филологии, 26 — 30 июня 1961 г.: Dokladan tezisad. — Петрозаводск., 1961. Lpp. 13−14.
 • Лыткин В. И. К вопросу о прибалтийско-финских заимствованиях в коми-зырянских диалектах. // Прибалтийско-финское языкознание, вып. 39, М.Л., 1969.
 • Макаров Г. Н. К вопросу о прибалтийско-финских и коми-зырянских языковых контактах. СФУ III, 1967.
 • Макарьев С. Вепсы. Л., 1932.
 • Муллонен И. Очерки вепсской топонимии. — СПб.: «Наука», 1994. 155 lp.
 • Пименов В. В. Вепсы. Очерк этнической истории и генезиса культуры. М.Л., 1965.
 • Пименов В. В., Строгальщикова З. И. Вепсы: расселение, история, проблемы этнического развития. // Проблемы истории и культуры вепсской народности. — Петрозаводск, 1989. Lpp. 24−26.
 • Подвысоцкий Н. Кайваны. // Естествознание и география. Москва, 1899. № 1. Lpp. 51−62.
 • Туркин А. И. К вепсско-карельским заимствованиям в коми-зырянских диалектах. // Вопросы финно-угроведения. 5. pästand — Йошкар-Ола, 1970. — Lpp. 156−159.
 • Туркин А. И. О прибалтийско-финских и коми-зырянских контактах. // СФУ. — 1974. — № 1. Lpp. 7−9.
 • Хямяляйнен М. М. Вепсский язык. // Языки народов СССР. T. III. М., 1966. — Lpp. 81−100.
Kirjad vepsän kelel
 • Zaiceva N. Vepsän kelen grammatik. I — Petroskoi, 1995, II — Petroskoi, 2000.
 • Зайцева М. И., Муллонен М. И. Образцы вепсской речи. Л., 1969.