Virzud

(Oigetud lehtpolelpäi Stupen')

Virzud oma madalad kengäd, kudambad oliba levitadud Lätänman, Norvegijan, Suomenman i Venäman külähižes tahondas 1930-nzihe vozihesai. Kuvatihe virzuid ninespäi (lehmuz, jalaim', raid), tohespäi vai linaspäi. Pojavad kengäd oma sandalijad.

Varmitihe kengänpohjad, plettihe da ühtenzoittihe sidä pit'kil barboil, ninel, noral vai paikatihe-pututihe sanktad nahkad. Sidoihe virzuid jaugoihe tehtud kertusil siš-žo ninespäi rihmoil (kadvoižil, paglaižil).

Virzud oliba odvad levitadud materialan, tehmižen kebnuden i lühüdan kävutandan tagut. Openzihe mužikoid tehta virzuid lapsessai, sid' čopakuz rados laski pästta mugoižid kengid töiden kesketi.

GalereiRedigeeri

HomaičendadRedigeeri  Nece kirjutuz om vaiše ezitegez. Tö voit abutada meile, ku kohendat sidä da ližadat sihe.