2. reduku 2018

6. sulaku 2018

20. viluku 2018

2. heinku 2016

7. keväz’ku 2016

7. semendku 2015

23. eloku 2014

10. semendku 2014

7. eloku 2013

7. keväz’ku 2013

15. tal’vku 2012

9. reduku 2012

19. heinku 2012

15. kezaku 2012

27. semendku 2012

25. semendku 2012

17. uhoku 2012

13. uhoku 2012

2. uhoku 2012

31. reduku 2011

11. semendku 2011

7. uhoku 2011

6. heinku 2010

30. keväz’ku 2010

31. reduku 2009

17. reduku 2009

16. reduku 2009

6. sügüz’ku 2009

20. uhoku 2009