Istorii

12. reduku 2020

18. reduku 2019

25. sulaku 2019

5. eloku 2017

4. kezaku 2017

28. semendku 2017

18. semendku 2017

23. sulaku 2017

7. viluku 2017

6. kezaku 2016

10. viluku 2014

9. reduku 2012

3. sügüz’ku 2012

17. uhoku 2012

16. uhoku 2012

13. uhoku 2012

2. uhoku 2012

20. kül’mku 2011

22. keväz’ku 2011

8. viluku 2011

15. tal’vku 2010

4. tal’vku 2010

13. kül’mku 2010

30. keväz’ku 2010

26. reduku 2009

17. keväz’ku 2009

16. keväz’ku 2009

23. viluku 2009

22. viluku 2009