13. sulaku 2023

15. uhoku 2022

1. heinku 2017

11. kezaku 2017

18. semendku 2017

2. heinku 2016

12. keväz’ku 2016

4. sügüz’ku 2014

21. tal’vku 2013

9. keväz’ku 2013

8. keväz’ku 2013

29. viluku 2013

13. tal’vku 2012

10. kezaku 2012

2. semendku 2012

1. semendku 2012